فرنوش فریدون کلاهی

فرنوش فریدون کلاهی

دانش‌آموز رشته تجربی
از شهر گرمسار
کنکور سال 1402
1 سال عضو
9900 منطقه دو
1 سال
مدت مشاوره

کارنامه کنکور دانش‌آموز

کارنامه دانش‌آموز