مهدیس تجدد

مهدیس تجدد

دانش‌آموز رشته تجربی
کنکور سال 1402
14 ماه عضو
14 ماه
مدت مشاوره

کارنامه کنکور دانش‌آموز

کارنامه دانش‌آموز