پیمان رحیم زاده

پیمان رحیم زاده

ویژگی‌ها 0

تجربیات 0

مهارت‌ها 0

زنگ مشاوره‌ای

قبولی‌های مشاور

مهدی باقریان
مهدی باقریان
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
کنکور سال 1402
63 منطقه 2
3 ماه عضو
جزئیات بیشتر
مبینا محمدی
مبینا محمدی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
کنکور سال 1402
471 منطقه دو
20 ماه عضو
جزئیات بیشتر
هلیا محمدی
هلیا محمدی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
کنکور سال 1402
783 منطقه دو
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
زهرا جلالی
زهرا جلالی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
کنکور سال 1402
376 منطقه دو
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
بهنود کریمی
بهنود کریمی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
کنکور سال 1402
102 منطقه سه
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
فاطمه صیقلی
فاطمه صیقلی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
کنکور سال 1402
7 منطقه دو
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
عاطفه ارمشی
عاطفه ارمشی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
کنکور سال 1402
1544 منطقه سه
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
صدف زارعی
صدف زارعی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
کنکور سال 1402
1847 منطقه سه
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
کیانا زارعی
کیانا زارعی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
کنکور سال 1402
490 منطقه دو
18 هفته عضو
جزئیات بیشتر
فاطمه خرمی
فاطمه خرمی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
کنکور سال 1402
1111 منطقه دو
13 ماه عضو
جزئیات بیشتر
مینا ازبکی
مینا ازبکی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
کنکور سال 1402
1733 منطقه سه
23 هفته عضو
جزئیات بیشتر
یلدا اعتماد
یلدا اعتماد
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
کنکور سال 1402
394 منطقه دو
15 هفته عضو
جزئیات بیشتر
ملیکا اسدی
ملیکا اسدی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
کنکور سال 1402
1853 منطقه یک
12 هفته عضو
جزئیات بیشتر
فریماه جهانی
فریماه جهانی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
کنکور سال 1402
5612 منطقه یک
18 ماه عضو
جزئیات بیشتر
محمدمهدی نصرتی
محمدمهدی نصرتی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
کنکور سال 1402
9 منطقه سه
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
امیرحسین علی حسینی
امیرحسین علی حسینی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
کنکور سال 1402
5 منطقه سه
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
محمدرضا اسماعیل پور
محمدرضا اسماعیل پور
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
کنکور سال 1402
63 منطقه سه
10 ماه عضو
جزئیات بیشتر
امیرمحمد لک زاده
امیرمحمد لک زاده
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
کنکور سال 1402
137 منطقه یک
20 ماه عضو
جزئیات بیشتر
حمیدرضا کریمی
حمیدرضا کریمی
دانش‌‎آموز رشته
ریاضی
کنکور سال 1402
240 منطقه دو
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
امیرحسین تقی زاده
امیرحسین تقی زاده
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
کنکور سال 1402
1957 منطقه سه
21 ماه عضو
جزئیات بیشتر
سینا حسن زاده
سینا حسن زاده
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
کنکور سال 1401
3 منطقه سه
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
کیانوش نجفی
کیانوش نجفی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
کنکور سال 1401
23 منطقه سه
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
صبا عینی
صبا عینی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
کنکور سال 1401
53 منطقه یک
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
محمد شریف آق آتابای
محمد شریف آق آتابای
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
کنکور سال 1401
380 منطقه یک
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
پوریا جناب
پوریا جناب
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
کنکور سال 1401
569 منطقه یک
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
پوریا رستمی
پوریا رستمی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
کنکور سال 1401
63 منطقه یک
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
امیرمحمد جوانبخت
امیرمحمد جوانبخت
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
کنکور سال 1401
65 منطقه دو
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
مریم آق آتابای
مریم آق آتابای
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
کنکور سال 1401
87 منطقه سه
18 سال عضو
جزئیات بیشتر
ساینا کاشانی
ساینا کاشانی
دانش‌‎آموز رشته
ریاضی
کنکور سال 1401
88
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
مبینا محبی
مبینا محبی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
کنکور سال 1401
393 منطقه دو
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
رضا چهرقانی
رضا چهرقانی
دانش‌‎آموز رشته
ریاضی
کنکور سال 1401
155
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
امیرمهدی دهقان زاده
امیرمهدی دهقان زاده
دانش‌‎آموز رشته
ریاضی
کنکور سال 1401
416
14 ماه عضو
جزئیات بیشتر
مهدی رفیعی
مهدی رفیعی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
کنکور سال 1402
229 منطقه یک
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
یاسین ثابت سید
یاسین ثابت سید
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
کنکور سال 1402
513 منطقه سه
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
ایلیا کوشا
ایلیا کوشا
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
کنکور سال 1402
483
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
محمدحسین چوگان
محمدحسین چوگان
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
کنکور سال 1402
393 منطقه سه
2 سال عضو
جزئیات بیشتر
ساغر قهرمانی
ساغر قهرمانی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
کنکور سال 1402
1544 منطقه سه
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
امیرمحمد حسینی
امیرمحمد حسینی
دانش‌‎آموز رشته
ریاضی
کنکور سال 1402
24 منطقه سه
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
آروین منصوری
آروین منصوری
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
کنکور سال 1402
1200
13 ماه عضو
جزئیات بیشتر
ابوالفضل کعبانگری
ابوالفضل کعبانگری
دانش‌‎آموز رشته
ریاضی
کنکور سال 1402
236
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
محمدجواد ساوه ایی
محمدجواد ساوه ایی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
کنکور سال 1402
610
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
محمدمهدی داداش زاده
محمدمهدی داداش زاده
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
کنکور سال 1402
460 منطقه دو
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
ماندانا مونسیان
ماندانا مونسیان
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
کنکور سال 1402
874
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
فاطمه صادقی
فاطمه صادقی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
کنکور سال 1402
5200
21 ماه عضو
جزئیات بیشتر
ارشیا پایدار
ارشیا پایدار
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
کنکور سال 1402
796
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
ایلیا پایدار
ایلیا پایدار
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
کنکور سال 1402
396
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
امیرمحمد فاطمی
امیرمحمد فاطمی
دانش‌‎آموز رشته
ریاضی
کنکور سال 1402
15 ماه عضو
جزئیات بیشتر
نسیم زارعی
نسیم زارعی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
کنکور سال 1402
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
محمدصالح نگهداری
محمدصالح نگهداری
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
کنکور سال 1402
15 ماه عضو
جزئیات بیشتر
محمدجواد پسرکلو
محمدجواد پسرکلو
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
کنکور سال 1400
4 منطقه سه
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
امیرحسین شیردل
امیرحسین شیردل
دانش‌‎آموز رشته
ریاضی
کنکور سال 1400
76 منطقه سه
18 ماه عضو
جزئیات بیشتر
آیناز مارالی
آیناز مارالی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
کنکور سال 1400
4 منطقه سه
2 سال عضو
جزئیات بیشتر
عارف شیخ پور
عارف شیخ پور
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
کنکور سال 1400
12 منطقه سه
17 ماه عضو
جزئیات بیشتر
فرزاد وزیری
فرزاد وزیری
دانش‌‎آموز رشته
ریاضی
کنکور سال 1400
65 منطقه سه
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
شایان خرمالی
شایان خرمالی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
کنکور سال 1400
73 منطقه سه
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
سید محمد مصطفی اوزان دوجی
سید محمد مصطفی اوزان دوجی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
کنکور سال 1400
2000 منطقه سه
14 ماه عضو
جزئیات بیشتر
رئوف مفیدی راد
رئوف مفیدی راد
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
کنکور سال 1400
79 منطقه سه
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
سینا خرسندی
سینا خرسندی
دانش‌‎آموز رشته
ریاضی
کنکور سال 1400
240 منطقه سه
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
سینا محمدموسوی
سینا محمدموسوی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
کنکور سال 1400
406 منطقه سه
14 ماه عضو
جزئیات بیشتر
محمد قزل
محمد قزل
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
کنکور سال 1400
730 منطقه سه
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
محمد ملایی
محمد ملایی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
کنکور سال 1400
999 منطقه سه
15 ماه عضو
جزئیات بیشتر
محمدامین مفیدی
محمدامین مفیدی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
کنکور سال 1400
116 منطقه سه
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
سید مصطفی دهنوی
سید مصطفی دهنوی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
کنکور سال 1399
37 منطقه سه
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
مهلا عرب
مهلا عرب
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
کنکور سال 1399
40 منطقه سه
14 ماه عضو
جزئیات بیشتر
مائده عطایی
مائده عطایی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
کنکور سال 1399
153 منطقه سه
15 ماه عضو
جزئیات بیشتر
گیتی مارامایی
گیتی مارامایی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
کنکور سال 1399
231 منطقه سه
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
نیما آدینه زاده
نیما آدینه زاده
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
کنکور سال 1399
207 منطقه سه
14 ماه عضو
جزئیات بیشتر
فرناز نوروزی
فرناز نوروزی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
کنکور سال 1399
511 منطقه سه
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
مرجان توغدری
مرجان توغدری
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
کنکور سال 1399
303 منطقه سه
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
محمد اسپانلو
محمد اسپانلو
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
کنکور سال 1399
785 منطقه سه
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
مریم طرب ساز
مریم طرب ساز
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
کنکور سال 1399
543 منطقه سه
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
عرفان آق
عرفان آق
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
کنکور سال 1398
2 منطقه سه
2 سال عضو
جزئیات بیشتر
سیدمحمد حسینی
سیدمحمد حسینی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
کنکور سال 1398
479 منطقه سه
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
مهسا یادگاری
مهسا یادگاری
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
کنکور سال 1399
269 منطقه سه
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
احسان خرمالی
احسان خرمالی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
کنکور سال 1398
266 منطقه سه
1 سال عضو
جزئیات بیشتر
زهرا رجبلی
زهرا رجبلی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
کنکور سال 1397
15 منطقه سه
17 ماه عضو
جزئیات بیشتر
آیناز ناظری قجق
آیناز ناظری قجق
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
کنکور سال 1397
61 منطقه سه
15 ماه عضو
جزئیات بیشتر
نرگس موسی زایی
نرگس موسی زایی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
کنکور سال 1397
69 منطقه سه
14 ماه عضو
جزئیات بیشتر
مبینا آق ارکاکلی
مبینا آق ارکاکلی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
کنکور سال 1396
8 منطقه سه
19 ماه عضو
جزئیات بیشتر
مبینا ازبکی
مبینا ازبکی
دانش‌‎آموز رشته
تجربی
کنکور سال 1402
1733
1 سال عضو
جزئیات بیشتر

نظرات کاربران 0 نظر

ثبت نظر جدید