پشتیبانی آنلاین
برای شروع مکالمه ابتدا موارد خواسته شده را تکمیل کنید

27 دوره مختلف ...

مپ آپ

50
مدت آموزش: 50

شیمی مبحثی

22 ساعت
مدت آموزش: 22 ساعت

زبان انگلیسی دوازدهم

3 ساعت
مدت آموزش: 3 ساعت

عربی دوازدهم

10
مدت آموزش: 10

فیزیک دوازدهم

10
مدت آموزش: 10

تحلیل کنکور دی

10 ساعت
مدت آموزش: 10 ساعت

فیزیک یازدهم

10 ساعت
مدت آموزش: 10 ساعت

آموزش سایت

آموزش سایت
مدت آموزش: 10 دقیقه

ادبیات

14 ساعت
مدت آموزش: 14 ساعت