تحلیل شکل گفتار1 زیست دهم پارت5

تحلیل شکل کتاب درسی📚
✅پارت پنجم

👈شکل یاخته جانوری و اندامک‌های آن
👈فصل یک
👈زیست دهم

👨‍⚕️توسط:محمدرضا اسماعیل پور رتبه ۶۳ کنکور ۱۴۰۲، مشاور آکادمی مپ