حریم خصوصی

تمامی اطلاعات شما در این سایت محفوظ می‌باشد و به غیر از مشاور و سرمشاور و شخص سرپرست مشاور شما، هیچ فردی به اطلاعات و نتایج شما دسترسی نخواهد داشت. هیچ یک از اطلاعات وارد شده حساس در این وب سایت (از جمله ایمیل‌ها، شماره تلفن و موبایل‌ها و سایر موارد) منتشر نخواهد شد و به صورت کامل نزد ما محفوظ خواهد ماند. برخی از اطلاعات پایه‌ای شما مانند آدرس IP توسط سرویس‌های آمارگیری (از جمله Google Webmasters و Google Analytics و Hotjar) جمع آوری خواهند شد که فقط و فقط برای افزایش رضایت کاربران از این وب سایت استفاده قرار خواهند گرفت. اطلاعات غیرحساس مانند نام، نام خانوادگی ممکن است در قسمت‌های مختلف سایت از جمله سابقه ی مشاوره در اکادمی اموزشی مپ و رتبه و رشته ی قبولی کاربر به صورت عمومی نشان داده شوند.