36 دوره مختلف ...

مپ آپ

50
مدت آموزش: 50

کمپ نوروزی

60 ساعت
مدت آموزش: 60 ساعت

شیمی مبحثی

22 ساعت
مدت آموزش: 22 ساعت

پکیج نهایی-زیست شناسی

کلاس حاوی تدریس های کامل در کم ترین زمان ممکن به همراه مشخص کردن تیپ بندی سوالات امتحان نهایی و آموزش نوع نوشتن امتحان نهایی برای گرفتن نمره 20 و پیشبینی است. جزوه کلاس که شامل 20 تیپ سوال رایج امتحان نهایی است که در کلاس استفاده می شود در فرجه امتحان و قبل از جلسه برای دانش آموزان قرار میگیرد. به همراه یک مرحله آزمون تشریحی قبل از هر آزمون که به صورت کامل توسط دبیر های آموزش و پرورش تصحیح می شود تا با روش تصحیح نهایی آشنا شوید
مدت آموزش: 6ساعت

پکیج نهایی -شیمی

کلاس حاوی تدریس های کامل در کم ترین زمان ممکن به همراه مشخص کردن تیپ بندی سوالات امتحان نهایی و آموزش نوع نوشتن امتحان نهایی برای گرفتن نمره 20 و پیشبینی است. جزوه کلاس که شامل 20 تیپ سوال رایج امتحان نهایی است که در کلاس استفاده می شود در فرجه امتحان و قبل از جلسه برای دانش آموزان قرار میگیرد. به همراه یک مرحله آزمون تشریحی قبل از هر آزمون که به صورت کامل توسط دبیر های آموزش و پرورش تصحیح می شود تا با روش تصحیح نهایی آشنا شوید
مدت آموزش: 6ساعت

پکیج امتحان نهایی- ریاضی

کلاس حاوی تدریس های کامل در کم ترین زمان ممکن به همراه مشخص کردن تیپ بندی سوالات امتحان نهایی و آموزش نوع نوشتن امتحان نهایی برای گرفتن نمره 20 و پیشبینی است. جزوه کلاس که شامل 20 تیپ سوال رایج امتحان نهایی است که در کلاس استفاده می شود در فرجه امتحان و قبل از جلسه برای دانش آموزان قرار میگیرد. به همراه یک مرحله آزمون تشریحی قبل از هر آزمون که به صورت کامل توسط دبیر های آموزش و پرورش تصحیح می شود تا با روش تصحیح نهایی آشنا شوید
مدت آموزش: 6ساعت

پکیج امتحان نهایی - فیزیک

کلاس حاوی تدریس های کامل در کم ترین زمان ممکن به همراه مشخص کردن تیپ بندی سوالات امتحان نهایی و آموزش نوع نوشتن امتحان نهایی برای گرفتن نمره 20 و پیشبینی است. جزوه کلاس که شامل 20 تیپ سوال رایج امتحان نهایی است که در کلاس استفاده می شود در فرجه امتحان و قبل از جلسه برای دانش آموزان قرار میگیرد. به همراه یک مرحله آزمون تشریحی قبل از هر آزمون که به صورت کامل توسط دبیر های آموزش و پرورش تصحیح می شود تا با روش تصحیح نهایی آشنا شوید
مدت آموزش: 6ساعت

پکیج امتحان نهایی - عربی

کلاس حاوی تدریس های کامل در کم ترین زمان ممکن به همراه مشخص کردن تیپ بندی سوالات امتحان نهایی و آموزش نوع نوشتن امتحان نهایی برای گرفتن نمره 20 و پیشبینی است. جزوه کلاس که شامل 20 تیپ سوال رایج امتحان نهایی است که در کلاس استفاده می شود در فرجه امتحان و قبل از جلسه برای دانش آموزان قرار میگیرد. به همراه یک مرحله آزمون تشریحی قبل از هر آزمون که به صورت کامل توسط دبیر های آموزش و پرورش تصحیح می شود تا با روش تصحیح نهایی آشنا شوید
مدت آموزش: 6ساعت

پکیج امتحان نهایی - فارسی

کلاس حاوی تدریس های کامل در کم ترین زمان ممکن به همراه مشخص کردن تیپ بندی سوالات امتحان نهایی و آموزش نوع نوشتن امتحان نهایی برای گرفتن نمره 20 و پیشبینی است. جزوه کلاس که شامل 20 تیپ سوال رایج امتحان نهایی است که در کلاس استفاده می شود در فرجه امتحان و قبل از جلسه برای دانش آموزان قرار میگیرد. به همراه یک مرحله آزمون تشریحی قبل از هر آزمون که به صورت کامل توسط دبیر های آموزش و پرورش تصحیح می شود تا با روش تصحیح نهایی آشنا شوید
مدت آموزش: 6ساعت