مگه روانیم برم روانپزشک؟!

تا حالا شده حس کنی اون قدر استرس داری که اصلا نمیتونی درستو بخونی یا نمیتونی روی کارات تمرکز کنی؟😥

تا حالا شده حس کنی به کمک نیاز داری؟!😢

اونم نه یه کمک معمولی، بلکه به کمک یه فرد متخصص!

تا حالا شده مشاورت یا اطرافیانت بهت بگن برای آروم شدنت به روانشناس یا روان پزشک مراجعه کن؟😶

خب تو واکنشت چی بوده؟! گارد گرفتی یا منطقی بهش فکر کردی؟!😉

توی این ویدیو برات این قضیه رو کامل توضیح دادم، حتما ببین😎