چرا باید برای نهایی بیشتر تلاش کنی؟

 

چرا تلاش کنم که معدل نهاییم به جای ۱۵، ۱۹ بشه؟🤔

 

 

 

✅که به جای شهرای دور، بتونی شهر محل زندگیت قبول شی🛣

 

✅که قبولی پیراپزشکیت به قبولی رشته های تاپ تبدیل شه👩‍⚕

 

✅که قبولی دانشگاه پردیس و آزاد و... بـه قبولی دولتی تبدیل شه🏢

 

✅که براساس سوابق تحصیلی و معدلت، دستت توی انتخاب بازتر باشه😎

 

✅که به لطف معدل ۱۹ رتبه کنکورت k ۱۰-۲۰ جا به جا شه👌😁

 

✅که اگه پشت کنکور موندی، دیگه نیازی به ترمیم معدل و خوندن دوباره نهایی ها نداشته باشی😎