تحلیل فیزیک آزمون ماز 5مرداد

🎥تحلیل ویدیویی آزمون ماز 🔠

 

 

📚درس‌و‌پایه: فیزیک ۱۲

 

📆تاریخ: ۵مرداد۱۴۰۲

 

👨‍🏫توسط: امیرحسین اسدیه، رتبه ۲۸ منطقه یک کنکور ۱۴۰۱