پارت‌های مطالعاتی

سوال شما: درمورد استراحت بین پارتا بگین، انجام چه کارهایی در استراحت‌های بین درسی ممنوعه؟!

 

پارت‌های درسیت مشخص باشه🤨

اولین کاری که نباید انجام بدی❌

استراحت بین پارت‌ه😴

 

فاطمه مزیدی👩‍💼

رتبه 39 کنکور 1401👩‍🎓

مشاور آکادمی مپ💛