با تراز ۴۰۰۰ امیدی داشته باشم؟!

ترازم چهارهزاره، توی این زمان باقیمونده تا کنکور ۴۰۳، شانسی دارم؟😔

(وویس رو تا آخر گوش بده که جوابتو بگیری)

 

سانیار صالحی رتبه ۶ کنکور ۱۴۰۱🧑‍💼

عضو آکادمی مپ💛