تحلیل شکل گفتار1 زیست دهم

اینم از تحلیل اولین شکل زیست شناسی دهم😍

امیدوارم برات مفید باشه❤

منتظره تحلیل قسمت های بعدی باش🤩

🙋‍♂️توسط محمدرضا اسماعیل پور

📌رتبه63 منطقه3

📌دانش آموز دکتر رحیم زاده