تعادل برقرار کردن بین مدرسه و آزمون

سوال شما❓چجوری هم به برنامه مدرسه برسم هم به برنامه آزمونها؟🧐😭

مطالب تدریس شده تو کلاس و کی بخونم؟👩‍🏫

دروس پایه رو چه کنم؟😨

چجوری کنار مدرسه ویدیو آمورشی و کلاس رو پبش ببرم؟📚

✔اگه نمیدونی چطوری بین مدرسه و آزمون تعادل برقرار کنی این ویس رو از دست نده🔥

 

علیرضا فهیمی👨‍🎓

دانشجوی داروسازی🎖

مشاور مجموعه مپ👨‍⚕️