مصاحبه با مهدی باقریان رتبه63

مصاحبه با مهدی باقریان رتبه63منطقه1کنکور1402😍

از تجربیات رتبه برترهای مجموعمون بشنویم😎💪

دانش آموز دکتر رحیم زاده🎖