مدیریت انگیزه!

همیشه باید انگیزه داشته باشیم؟🤥

نمودار انگیزه چیه؟📈

بی انگیزگی سراغ کیا میاد؟🤔

راهکار های حفظ انگیزه؟🔥

برای خودتون روتین بسازید...🏷

چطور درست استراحت کنیم؟😴

امیرحسین قانعی👨‍🎓
دانشجوی سال ۵ پزشکی ساری👨‍⚕️
مشاور مجموعه مپ👨‍🏫