اطرافیان و سال کنکور!

سوال شما:❓

با حرفایی که تو سال کنکور پشت سرمون میزنن چیکار کنیم؟🥲من خیلی به حرف اطرافیان اهمیت میدم🥲

دیدگاه تو چه ارتباطی با زندگی تو داره؟👀

هدفت از درس فقط پوله؟؟🤐

نسبت به بقیه چیکار کنیم؟☺️🛠

سال پشت کنکور خودم چطور بود؟😰

ینی تارِک‌الدنیا بشم؟🫣

از حرفاشون برای خودت انگیزه بساز‼️
 

میلاد میرزایی🧑‍🏫
رتبه 278 کنکور 1401🧑‍🎓
دانشجوی دندان پزشکی دانشگاه شیراز 🦷
مشاور آکادمی مپ💛