اگه نرسیم کل بودجه بندی آزمون و بخونیم چیکار کنیم؟

سوال شما:

اگه به یک مبحثی از آزمون نرسیدیم کی باید بخونیمش؟

📌مباحث مرتبط با آزمون های بعد...✅

📌تو دوران جمع بندی...📚

 

محمدرضا اسماعیل پور👨‍🎓
مشاور مجموعه مپ👨‍🏫