کیفیت خواب!

سوال شما  :

چطوری کیفیت خواب بهتری رو تجربه کنیم؟😴

چقدر بخوابیم؟🥱

کیفیت خواب...😵‍💫


نور آبی چیه؟🔄

طی روز بخوابیم؟🫣

کی بخوریم و کی بخوابیم؟🤕

ورزش به خواب مربوط میشه؟😵‍💫

اینم یه ویس به شدت کاربردی که خیلی درخواستشو داشتید❤️

کیانا خوانساری🙋‍♀️
دانشجوی پزشکی همدان👩‍⚕️
مشاور مجموعه مپ👩‍🏫