شیمی از پایه ضعیفه!

سوال شما:
شیمیم از پایه ضعیفه🥺 چیکار کنیم...😩

 آزمونو چیکار کنم...؟🤔

چطور شیمیو بهتر بخونیم...🤓❓

اصلا از کجا بخونیمش...🤔
 

علی چناشکی با درصد ۸۶ شیمی کنکور👨‍🏫
مشاور گروه آموزشی مپ🥈