خیلی سبز و آیکیو(منابع زیست)

سوال شما :

به نظر شما با خیلی سبز وآیکیو زیست رو تا چه درصدی میزنیم🤓❔

رقابت بین موسسات چیه؟...👨‍🏫

خیلی سبز و آیکیو...📚

نحوه استفاده از کتاب مهمه...📕

استفاده درست چیه...❓

نقاط قوتشون و یک نکته مهم...📝

توصیه من به شما...📈

بالاخره چند درصد؟!🧐
 

رامین صمصامی👨‍🎓
دانشجوی پزشکی دانشگاه ایران🏫
رتبه۵۳۳ کنکور🥇
مشاور مجموعه مپ👨‍🏫