معدل نهایی!

سوال شما :

معدلم و همینجوری وارد کردم تاثیر داره😩❓
امکان ویرایش هست...❓

علیرضا ریحانی👨‍🎓
دانشجوی پزشکی🏅
مشاور مجموعه مپ👨‍⚕