میخوام قید این درس و بزنم!

تو کدوم درس بیشتر ضعف داری❓
میخوای قیدشو بزنی😫❕
اول این ویسو گوش بده😍

فرید چینی ساز🙋‍♂️
دانشجوی پزشکی👨‍⚕️ دانشگاه علوم پزشکی ساری 🏩
مشاور مجموعه مپ👨‍🏫