هدفم کنکور اردیبهشته کی تموم کنم؟

سوال شما :

برای کسی که هدفش کنکور اردیبهشته، تا چه تایمی تموم کنه خوبه و چند روز برای جمع بندی بذاره میتونه نتیجه عالی بگیره؟📈

حالت ایدآلش چیه...؟✅

از کی عمومی بخونیم...؟📚

توی این وویس با من همراه باش🔥

میلاد میرزایی👨‍🏫 
رتبه ۲۷۸ کنکور ۱۴۰۱ 🙋‍♂️
دانشجوی دندان پزشکی دانشگاه شیراز 🦷