توی زدن تستای هندسه مشکل دارم!

سوال شما:

توی زدن تستای هندسه مشکل دارم😢
چطور بخونمش؟🤔
کی ویدیوی دبیر ببینم؟🤔
چطور تست بزنم؟🤔


💻مهدی باقریان، رتبه۶۳ منطقه۱ کنکور۱۴۰۲