چطور برای دی ماه جمع بندی کنم؟

سوال شما:

چطور برای دی ماه جمع بندی کنم؟


دروس عمومی رو چیکار کنم؟🤔


دروس اختصاصی چطور؟🤔


کی آزمون بزنم؟🫣

 


💻مهدی باقریان، رتبه۶۳ منطقه۱ کنکور۱۴۰۲