جاهایی که نمیفهمم رد میشم!

جاهایی که نمیفهمم و رد میکنم و نمیخونم...😎

کار اشتباهی میکنم❓

چطور جبران کنم...🙏


💻مهدی باقریان، رتبه۶۳ منطقه۱ کنکور۱۴۰۲