شکل های زیست و شیمی!

شکل های زیست و شیمیو چیکار کنیم که تو ذهنمون تثبیت بشه...🌅❓

نکته های هر شکل و لازمه که بنویسم...؟🥵

بعد از عید چطوریه🤔

شیمی و چیکار کنیم...🤐

 

⭐️بخشی از تماس‌ رتبه‌ طرح C.I.P


💻مهدی باقریان، رتبه۶۳ منطقه۱ کنکور۱۴۰۲