تحلیل آزمون!

تو تحلیل آزمون مشکل دارم چیکار کنم...😫❓

۰-۱۰۰ تحلیل درست و از زبون رتبه برترهامون بشنوید...☎️


💻مهدی باقریان، رتبه۶۳ منطقه۱ کنکور۱۴۰۲