با تمرکز ضعیف چیکار کنیم؟

چندوقته تمرکزم ضعیف شده...
فکرم مشلوغه❗️
چیکار کنم😖❓


💻مهدی باقریان، رتبه۶۳ منطقه۱ کنکور۱۴۰۲