مثلثات!

راهنمایی های رتبه برترمون برای ۰-۱۰۰ مثلثات😍😀

از دستش ندیا‼️


💻مهدی باقریان، رتبه۶۳ منطقه۱ کنکور۱۴۰۲