موفقیت!

سه تا قانون جالب تو مسیر موفقیت هست3️⃣🥇که دونستنش میتونه خیلی تو مسیر کنکور بهتون کمک کنه...😍

قانون پنج ثانیه...🌐

قانون پروانه ایی...🦋

تلاش کوچک نتایج بزرگ...ℹ️

قانون جذب...🫧

با افکارمون چیکار کنیم...🧠
 

امیرحسین قانعی🙋‍♂️
دانشجوی پزشکی ساری👨‍⚕️
مشاور آکادمی مَپ✅