خواب!

توام این مشکل ها رو داری؟
بی خوابی...😵‍💫
بد خوابی...😪
کم خوابی...🥱

راه حلت اینجاس😍⬇️

چرا اینجوری میشم...؟😑

چطوری درست شه...📊

بعد بیداری چیکار کنیم...؟🤓

تو طول روز چیکار کنیم...؟🤔
 

محمد شاکری🧑‍⚕
دانشجو داروسازی بقیه‌الله🏢
مشاور آکادمی مَپ💛