مراحل تست زنی!

بعد از مطالعه یک درس چیکار کنیم...🤓❓

مراحل تست زنیش چطوره...🤔

تست تثبیتی چیه...🤔

محمد شاکری🧑‍⚕
دانشجوی داروسازی بقیه الله🏢
مشاور آکادمی مَپ💛