بهترین زمان مرور!

بهترین زمان مرور؟؟...🤔


✅قبل از پارت امتحانی مرور کن...📚

✅بدون مرور سر آزمون نرو...😑

محمد شاکری🧑‍⚕
دانشجو داروسازی بقیه‌الله🏢
مشاور آکادمی مَپ💛