منبع مناسب آزمون 7 فروردین

سوال شما:

باتوجه به بودجه بندی سنگین آزمون هفت فرودین از چه منبعی تست بزنم⁉️

پاسخ مپ:

برای این آزمون سراغ منابع حجیم نرو📖✖️

 

به جاش اینارو بزن:

😀‌ تست های علامتدار منبع اول

😀 اشتباهات آزمون های قبلی 🛃

😀 کتاب های سه سطحی کانون🛂

😀 کتاب های آزمون محور 🛅

 

💬 مثل فصل آزمون خیلی سبز

برای دروس شیمی و زیست 🧪🦠

 

💬 وکتاب های موج آزمون نشرالگو

برای همه دروس اختصاصی📚✏️