هنوز خوابت منظم نیست؟!

دو ماه به کنکور تیر ماه 1402 باقی مونده و هنوزم خوابت منظم نیست؟!😑

شبا تا دیروقت بیداری و روزا می خوابی؟😯

با وجودی که این مشکل خیلی متداوله اما هرچه سریعتر باید رفعش کنی!😩

دلیلشو و این که اصلا چطور حلش کنی، به طور کامل توی این وویس برات گفتیم😍

امیرحسین جاجرمی👨‍🎓
دانشجوی مهندسی عمران
دانشگاه مشهد🏢
عضو آکادمی مپ💛