امیرحسین کنعان پور

امیرحسین کنعان پور

دانش‌آموز رشته تجربی
کنکور سال 1402
15 ماه عضو
15 ماه
مدت مشاوره

کارنامه کنکور دانش‌آموز