سنا خنجی

سنا خنجی

دانش‌آموز رشته تجربی
کنکور سال 1402
1 سال عضو
1 سال
مدت مشاوره

کارنامه کنکور دانش‌آموز