نگار نجاری

نگار نجاری

دانش‌آموز رشته تجربی
کنکور سال 1402
15 ماه عضو
مشاور: فاطمه شهبازی
15 ماه
مدت مشاوره

کارنامه کنکور دانش‌آموز