لیست نکات پرتکرار زیست کنکور

 

 

تو روزای آخر برای زیست لیست درست کن:

 

نوکلوئیک اسیدهایی که میتونن با mRNA پیوند هیدروژنی داشته باشن:

 

۱) tRNA

2)رنا های کوچک مکمل

3) DNA موقع رونویسی

 

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

آنزیم‌هایی که تو دو تا واکنش دخالت دارن: 

 

روبیسکو و دنابسپاراز

 

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

بیگانه‌خوارها : 

 

ماکروفاژ

یاخته های دندریتی

ماست سل 

نوتروفیل

سرتولی

نوروگلیا ( یکم خارج از کتابه ولی بدونید بهتره)

 

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

استثنا های گردش خون: 

 

سیستم باب کبدی

گلومرول کلیه

آبشش های ماهی

سرخرگ ریوی

سرخرگ بندناف

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

جانورهایی که تنهایی میتونن تولیدمثل جنسی کنن : 

 

بکرزا ها

یه سری از هرمافرودیت ها

 

کدوما؟

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

 

گردآوری: 

پارسا فتحی

رتبه۲ کنکور ۱۴۰۱

عضو تیم مپ