تحلیل ویدیویی شیمی آزمون ماز

🎥تحلیل ویدیویی آزمون ماز ✅

 

📚درس‌و‌پایه: شیمی(جامع)

📆تاریخ: ۹تیر۱۴۰۲

 

👨‍🏫 توسط: سینا دشتی زاده رتبه ۹۲ کنکور