خلاصه فصل اول فیزیک دهم

خلاصه ترین مقاله درمورد فصل اول فیزیک😍

حرکت یکنواخت :
مساحت = سرعت × زمان
مسافت = سرعت × زمان

حرکت تند :
مسافت = سرعت اولیه × زمان + (۱/۲) × شتاب × زمان²
سرعت = سرعت اولیه + شتاب × زمان

قانون نیوتن :
نیرو = جرم × شتاب

نیروی وزن :
وزن = جرم × شتاب جاذبه (وزن = جرم × ۹.۸۱ متر بر ثانیه مربع در سطح زمین)

کار و انرژی :
کار = نیرو × مسافت
انرژی پتانسیل = جرم × شتاب جاذبه × ارتفاع
انرژی جنبشی = (۱/۲) × جرم × سرعت²

◽️قانون تبدیل انرژی :
انرژی نمی‌تواند از بین برود یا تولید شود، بلکه تنها می‌تواند از یک شکل به شکل دیگر تبدیل شود.

◽️ قانون ماده و انرژی :
ماده و انرژی قابل تبدیل به یکدیگر هستند، اما هرگز نمی‌توانند از بین بروند یا تولید شوند.