تحلیل ویدیویی شیمی آزمون ماز

🎥تحلیل ویدیویی آزمون ماز ✅

📚درس‌و‌پایه: شیمی(جامع)

📆تاریخ: ۱تیر۱۴۰۲

👨‍🏫 توسط: سینا دشتی زاده رتبه ۹۲ کنکور