تحلیل شکل گفتار2 زیست دهم

این دوتا پارت شکل های ساده ایی بودن و تحلیل پیچیده ایی نداشتن😉

اما قراره از این به بعد تک تک شکل ها و واستون تحلیل کنیم🤩

و کم کم به سختاش میرسیم💪

🙋‍♂️توسط محمدرضا اسماعیل پور

🎖رتبه63منطقه3کنکور1402

👨‍🏫دانش آموز دکتر رحیم زاده