مقایسه فیزیوتراپی و پزشکی

⬅️پزشکی بقیه‌الله نسبت به تعهدی بهتره؟🤔 

⬅️بین فیزیوتراپی و پزشکی تعهدی کدومو انتخاب کنم؟

 

رویا استواری 👩‍💼

مشاور ارشد مجموعه مپ💛