تحلیل شکل گفتار1 زیست دهم پارت4

تحلیل شکل کتاب درسی📚
✅پارت چهارم

👈شکل های مولکول های زیستی
👈فصل یک
👈زیست دهم

👨‍⚕️توسط:محمدرضا اسماعیل پور رتبه ۶۳ منطقه ۳ کنکور ۱۴۰۲، مشاور آکادمی مپ