تحلیل شکل فصل1 زیست دهم پارت6

تحلیل شکل کتاب درسی:
✅پارت ششم

👈شکل غشای یاخته
👈فصل یک
👈زیست دهم

👨‍⚕️توسط: محمدرضا اسماعیل پور رتبه ۶۳ کنکور ۱۴۰۲، مشاور آکادمی مپ